Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy to  rodzaj polisy, którego celem jest ochrona przed różnego rodzaju ryzykami, które mogą dotknąć działalność gospodarczą. Jest to niezwykle istotny element dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od branży i skali działalności. Od bezpieczeństwa w tym zakresie zależy spokój i stabilizacja ekonomiczna prowadzonego biznesu oraz rodzin właściciela firmy i pracujących w niej osób.

Co możemy objąć ubezpieczeniem?

Ochroną możemy objąć poniższe ryzyka:

  • Odpowiedzialność Cywilna  ubezpieczenie to chroni przed roszczeniami osób trzecich, które mogą wynikać z działań lub zaniedbań firmy. Obejmuje to szkody materialne, niematerialne oraz koszty prawne.
  • Ochrona Mienia  obejmuje straty lub szkody w mieniu przedsiębiorstwa, takie jak budynki, wyposażenie, zapasy oraz inne aktywa. Chroni również przed ryzykiem pożaru, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych.
  • Ubezpieczenie OD – Odpowiedzialności Dyrektorów i Członków Zarządu to kluczowy element dla ochrony osobistej kadry zarządzającej przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z podejmowanymi decyzjami i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
  • Ubezpieczenie Przeciwpożarowe skupia się na ochronie przed ryzykiem pożaru, dymu, wybuchu oraz innych związanych z tym zdarzeń. Obejmuje zarówno straty w mieniu, jak i koszty związane z odbudową.
  • Ochrona przed Przerwą w Działalności (BI – Business Interruption)  w razie awarii lub zdarzenia losowego, które uniemożliwia prowadzenie działalności, polisa ta rekompensuje utracone dochody oraz pokrywa dodatkowe koszty związane z przywróceniem normalnej pracy.
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Produktowej jeśli firma produkuje lub sprzedaje produkty, ta forma ochrony zapewnia zabezpieczenie przed roszczeniami związanymi z ewentualnymi wadami lub szkodami spowodowanymi tymi produktami.

Poza wymienionymi mamy jeszcze istotną w działalności ochronę ryzyk: sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, cargo, następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zobacz również